Wednesday, August 19, 2009

Internal Security Act: Pandangan dari Perspektif Undang-undang Malaysia dan hukum Syarak Bahagian 2


Wujudkah Akta di mana Tahanan mempunyai hak di bicarakan di bawah akta ISA?

Terdapat pihak yang pro ISA mengatakan bahawa ISA tidak menzalimi tahanannya kerana terdapat banyak seksyen yang menyatakan bahawa tahanan mempunyai hak untuk di bicara. Penulis artikel tersebut menyebut mengenai 6 seksyen di mana tahanan boleh mempertikaikan kuasa menteri.

Sebelum saya menyentuh mengenai keenam-enam seksyen tersebut, terdapat satu akta dinamaka Essentials (Security Cases) Regulations 1975 atau lebih dikenali sebagai ESCAR yang memberikan secara terperinci peraturan sekiranya kes ini hendak di bawa ke mahkamah sesyen atau mahkamah Tinggi (untuk kes yang membawa hukuman mati). Tetapi saya ingin tegaskan bahawa ESCAR hanya boleh digunakan apabila telah dimulakan perbicaraan ke atas OKT. Selagimana tidak ada pemula perbicaraan terhadap tertuduh, selagi itu dia akan terus di tahan di bawah akta ISA.

Sebaliknya, tidak ada akta di dalam ISA yang memperuntuhkkan setelah satu jangkawaktu, OKT hendaklah di bawa ke muka pengadilan untuk dibicarakan.

Kita kembali kepada keenam-enam seksyen tersebut. Kita lihat setiap seksyen tersebut satu persatu dan adakah benar dakwaan tersebut. Kita kena ingat, apa yang kita perlukan adalah satu perbicaraan, tidak sekadar mencabar kuasa penahanan menteri.


Seksyen 79:

“Tanpa menjejaskan bidang kuasa Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan terhadap Akta ini, selain suatu kesalahan yang boleh dihukum mati, dan untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang ditetapkan baginya tidak melebihi denda sebanyak lima ribu ringgit atau lima tahun penjara atau kedua-duanya.”

Nah, menurut kesimpulan penulis, “inilah dia satu bukti bahawa ISA mempunyai seksyen untuk membicarakan OKT seperti akta-akta jenayah yang lain”. Baik, mari kita kaji seksyen ini:

Seperti yang saya tulis sebelum ini, sememangnya ISA mempunyai ESCAR untuk tatacara membicara OKT di bawah akta ISA. Tetapi, itu bukanlah satu jaminan bahawa OKT akan dibicara di bawah ESCAR kerana pendakwaraya perlu terlebih dahulu memulakan dakwaan. Dan dakwaan hanya dapat dimulakan apabila telah mendapat arahan dari Peguam Negara yang dilantik oleh Perdana Menteri.

Apa yang dikehendaki di sini, terdapat satu akta yang secara automatiknya setelah satu tempoh masa tahanan, satu proses perbicaraan sama ada di bawah ESCAR atau CPC di wujudkan. Di dalam CPC setelah tempoh reman, maka polis dan pendakwaraya akan menentukan sama ada OKT akan didakwa atau dibebaskan.

Seksyen 8B dan 8C

Seksyen 8B dan 8C menguatkan lagi kuasa Menteri dan Agong apabila tiada mahkamah atau sesiapa pun berhak membuatjudicial review terhadap “budi bicara mereka”. Di sinilah terletaknya satu kuasa yang amat besar sehingga tidak wujud lagi satu kebebasan sepertimana yang dijanjikan oleh Human Rights. Di tangan mereka yang salah dan berkepentingan, ini adalah satu kuasa yang amat besar dan boleh dan telah pun mengakibatkan kerosakan yang amat besar kepada Negara. Seksyen 8B berbunyi:


(1) Tidaklah boleh diadakan apa-apa kajian semula kehakiman (judicial review) di dalam mana-mana mahkamah, dan tiada mahkamah boleh mempunyai atau menjalankan apa-apa bidang kuasa berkenaan dengan, apa-apa tindakan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atau Menteri pada menjalankan kuasa budi bicara mereka mengikut Akta ini, kecuali mengenai apa-apa persoalan tentang pematuhan apa-apa kehendak tatacara dalam Akta ini yang mentadbir tindakan atau keputusan itu.

Perhatikan bunyi akta di atas. TIDAK ADA mahkamah pun berhak mempersoalkan budi bicara menteri menahan tahanan di bawah akta ini dalam apa juga bidang KECUALI yang berkenaan dengan prosedur penahanan. Ini membawa maksud, sekiranya prosedur penahanan di patuhi, maka tidak ada kuasa yang mampu melakukan check and balance kepada penahanan tersebut sama ada ia valid atau tidak. Kita kena ingat, prosedur penangkapan dengan bukti penangkapan dan pertuduhan adalah dua perkara berbeza.

Seksyen 8C menyebut, Judical Review ini termasuklah:
(a) prerogatif mandamus, larangan dan certiorari;
(b) Permohonan untuk mendapatkan deklarasi atau injunksi; atau
(c) Writ habeas corpus; atau
(d) “Apa-apa guaman lain, tindakan atau prosiding undang-undang lain yang berhubungan dengan atau berbangkitdaripada apa-apa tindakan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atau Menteri mengikut Akta ini. ” Maksud ayat terakhir ini, kecuali judicial review. Sesiapa hanya boleh mempersoalkan mengenai prosedur atau proses penangkapan sahaja dan bukan mempersoalkan sama ada bukti, pertuduhan, atau tuduhan tersebut berasas atau tidak.

Di sini jelas besarnya kuasa menteri untuk menahan seseorang. Tetapi ada penulis berhujah bahawa ada sebenarnya satu badan yang menjadi Check and Balance kepada akta ini. Beliau menyatakan bahawa adalah satu penipuan dan fitnah bahawa keputusan menteri tidak boleh dipertikaikan dan tidak boleh di cabar. Benarkah begitu? Baik, kita lihat akta yang menyatakan terdapat satu badan yang di namakan LEMBAGA PENASIHAT (Advisory Board).

Lembaga Penasihat: Representasi Terhadap Perintah Tahanan

ULASAN TJ: Seksyen 11 (1) dan (2)(a) ini merupakan satu lagi prosedur yang menyatakan bahawa OKT harus diberitahu mengenai haknya tentang representasi di lembaga penasihat.

11. (1) Suatu salinan tiap-tiap perintah yang dibuat oleh Menteri di bawah sub seksyen 8(1) hendaklah dengan seberapa segera yang boleh selepas dibuat disampaikan kepada orang yang dimaksudkan olehnya, dan tiap-tiap orang itu berhak untuk membuat representasi terhadap perintah itu kepada Lembaga Penasihat.

(2) Bagi maksud membolehkan seseorang untuk membuat representasi di bawah sub seksyen (1) dia hendaklah, pada masa perintah itu disampaikan kepadanya:

(a) Diberitahu mengenai haknya untuk membuat representasi kepada Lembaga Penasihat di bawah subseksyen (1); dan

(b) Diberikan oleh Menteri suatu pernyataan bertulis-

(i) Mengenai alasan yang atasnya perintah itu dibuat;

(ii) Mengenai pernyataan fakta yang atasnya perintah itu diasaskan; dan

(iii) Mengenai apa-apa butir lain, jika ada, yang pada pendapat Menteri mungkin semunasabahnya dikehendaki olehnya supaya dapat dia membuat representasi terhadap perintah itu kepada Lembaga Penasihat.

(3) Yang di-Pertuan Agong boleh membuat kaedah tentang cara bagaimana representasi boleh dibuat di bawah seksyen ini dan bagi mengawal selia tatacara Lembaga Penasihat.


Tetapi siapakah Lembaga Penasihat ini? Adakah ia mempunyai kuasa seperti mahkamah untuk membicarakan OKT? Apakah orang kena tahan mempunyai hak untuk didengar dan mempunyai peguam bela? Adakah ia akan mengikut tatacara mahkamah yang biasa?

Secara asasnya badan penasihat ini terdiri daripada:


(2) Sesuatu lembaga penasihat yang ditubuhkan bagi maksud Perkara ini hendaklah terdiri daripada seorang pengerusi, yang hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan yang menjadi atau pernah menjadi atau yang layak menjadi, hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi, atau yang pernah menjadi seorang hakim Mahkamah Besar sebelum Hari Malaysia, dan dua orang anggota lain yang hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. (Fasal 151(2) Perlembagaan Persekutuan)

Kalau kita perhatikan di sini sememangnya pengerusi kepada Lembaga Penasihat ini adalah seorang hakim dari mahkamah Tinggi atau di atas. Tetapi, kalau kita baca seksyen 12(1) kita akan tahu bahawa bidang kuasa lembaga penasihat ini hanyalah memberi syor kepada yang dipertuan agung dan bukannya memberi sebarang keputusan kepada orang yang ditahan. Jadi di mana kelebihannya mempunyai lembaga penasihat?

Di dalam dunia sebenar, lembaga penasihat hanyalah menjadi administrative tools kepada kerajaan. Tugasnya tidak lain hanya “MEMBERI NASIHAT” kepada menteri dan agong mengenai tahanan dan kemudian membuat syor. Bukannya mempunyai judiciary power seperti mahkamah biasa. Inilah maksud Review yang boleh dilakukan oleh lembaga penasihat di bawah seksyen13. Sila baca seksyen 13(2) yang berbunyi:


“Lembaga Penasihat hendaklah, apabila selesai tiap-tiap kajian semula di bawah sub seksyen (1), dengan serta-merta menyerahkan kepada Menteri suatu laporan bertulis mengenai tiap-tiap kajian semula itu, dan boleh membuat dalamnya apa-apa syor yang difikirkannya patut.”

Syornya, tidak semestinya diikuti oleh yang dipertuan Agong walaupun Agong mempunyai hak mempersoalkan penahanan Menteri di bawah Seksyen 12(2), tetapi kita sendiri mengetahui bahawa seorang Agong, bukanlah seorang yang layak menjadi hakim dan menentukan hukum kerana baginda tidak dilatih dan di lantik untuk tujuan itu.

Keduanya, di dalam realitinya, sewaktu lembaga penasihat mendengar si ditahan, di dalam kebanyakan dia tidak diwakili peguambela dan di dalam kes terdapat peguam, topic representasi tersebut bukan berkisar kepada bukti tuduhan tetapi berkisar kepada persoalan proses penahanan sama ada mengikut prosedur atau tidak. Ia juga lebih bersifat administrative daripada bersifat kehakiman. Ini berlaku kerana di dalam akta ini tidak menyebut mengenai representasi dari peguam dan inilah yang sedang dan telah berlaku secara nyata bagi tahanan ISA.

Ketiga, lembaga penasihat ini hanyalah meneliti alasan Menteri dalam penahanan tersebut tanpa perlu si ditahan membela diri dari tuduhan tersebut. Lembaga penasihat juga tidak mempunyai kuasa mempertikaikan sama ada bukti penahanan itu valid atau tidak. Mereka kemudian mengesorkan kepada Yang Dipertuan Agong yang kemudian akan memberi keputusan sama ada membenarkan penahanan itu atau tidak (S12(2)).

Keempat, betul Lembaga penasihat mempunyai hak untuk menilai setiap arahan pada setiap enam bulan. Tetapi, setelah menilai arahan dari menteri tersebut, apa bidang kuasa Lembaga penasihat? Adakah mereka boleh membatalkan arahan tersebut? Adakah mereka boleh mengubahnya? Adakah mereka boleh mempertikaikan dan mencabar arahan tersebut sekiranya ia didapati ultra varies atau bercanggah dengan mana-mana akta? Jawapannya TIDAK. Ini kerana s13(2) menyatakan:

“Lembaga Penasihat hendaklah, apabila selesai tiap-tiap kajian semula di bawah sub seksyen (1), dengan serta-merta menyerahkan kepada Menteri suatu laporan bertulis mengenai tiap-tiap kajian semula itu, dan boleh membuat dalamnya apa-apa syor yang difikirkannya patut.”

Jelas menurut subseksyen 2 ini bidang kuasa Lembaga penasihat kepada menteri hanyalah memberi syor apa yang patut. Akta ini umumnya, dan seksyen ini khususnya TIDAK memberi apa-apa kuasa kepada Lembaga penasihat seperti yang saya sebutkan di atas.

Sekarang kita lihat, di mana di bawah akta ini seorang di tahan itu boleh membela diri? Badan penasihat hanya melihat “alasan menteri” tetapi tidak langsung mempunyai hak mempersoalkan sebab tahanan dan melihat bukti-bukti penahanan. Malah OKT pun tidak mempunyai hak membalas dan menjawab apakah bukti dan alasan-alasan tersebut benar-benar wujud atau tidak. Adakah ini adil?

Kesimpulan:

Setelah kita meneliti perkara di atas secara mendalam, di sini kesimpulan terhadap undang-undang ISA ini;

1. Polis boleh menahan sesiapa sahaja tanpa waran dan sekiranya berpangkat di bawah inspector, kurang dari 24 jam. Dengan kebenaran inspector, selama 48 jam dan dengan kebenaran penolong penguasa, selama 30 haari dan dengan kebenaran ketua polis setelah dimaklumkan menteri, OKT boleh ditahan sehingga selama 60 hari. Menteri kemudian, boleh membenarkan OKT di tahan sehingga 2 tahun dan dilanjutkan lagi 2 tahun berikutnya dan seterusnya mengikut “budi bicara” Menteri.

2. Akta ini tidak menyebut mengenai tempoh masa seseorang itu boleh ditahan sehingga dibicarakan. Malah akta ini tidak menyebut bahawa OKT boleh dibicarakan setelah ditahan dalam tempoh masa tertentu seperti prosedur biasa.

3. Bidang kuasa Lembaga Penasihat amat terbatas dan sekadar sebagai administrative tools kepada Agong dan menteri. Mereka tidak mempunyai apa-apa kuasa sekalipun melainkan sekadar sebagai “penasihat” kepada Agong dan menteri. Terpulang kepada Agong dan menteri sama ada mahu menerima nasihat tersebut atau tidak.

4. Sesiapapun tidak dibenarkan membuat judicial review terhadap apa-apa budi bicara Menteri dan Agong di bawah akta ISA dalam melakukan arahan Tahanan dan sekatan.

5. OKT tidak mempunyai hak membela diri dan diperdengarkan kesnya apabila alasan tahanannya di dengar di depan Lembaga Penasihat.

3. Cadangan untuk penggubalan ISA:

Bagi saya ISA tidak perlu dimansuhkan secara total. Ini kerana procedure di dalam akta ISA boleh digunapakai bagi menguatkan prosedur kesalahan jenayah pemberontakan di bawah Fasal VI Kanun keseksaan (Penal Code (PC)). Tetapi ada perkara perlu di mahsuhkan, ditambah dan dibaiki dan ini adalah cadangan saya:

1. Memasukkan seksyen tambahan bagi membolehkan sebarang pembuktian di lakukan seperti mana tahanan di bawah akta Criminal Procedure Code (CPC).
2. Menteri boleh di maklumkan tetang penahanan, tetapi mahkamah mesti mempunyai hak tertinggi membatalkan sebarang tanahan di atas sebab-sebab melanggar peraturan undang-undang.
3. OKT di bawah ISA mesti di hadapkan di hadapan mahkamah yang adil untuk di bicara setelah habis tempoh 30 atau 60 hari.
4. Kuasa menteri menyambung tahanan sehingga 2 tahun di mansuhkan.
5. Seksyen yang menyentuh bahawa tidak boleh ada semakan kehakiman (Judicial Review) dimansuhkan.
6. Advisory board di bentuk bagi memantau pelaksaan ISA dan kuasanya di tambah sehingga boleh membatalkan arahan menteri.
7. Seksyen 8(1) di batalkan.
8. Proses mahkamah adalah seperti mana yang termaktub di dalam CPC.

Dengan erti kata lain, Akta ISA ini menjadi satu pelengkap kepada CPC dan bukannya satu akta dan prosedur yang berdiri sendiri. Mana-mana akta di dalam ISA yang bercanggah dengan CPC dan PC di anggap terbatal dan CPC dan PC akan mengambil alih.

4. Prinsip Proses jenayah (criminal Procedure) dalam Islam dan undang-undang Malaysia. Adakah bertepatan dengan ISA?

Al Quran dan Hadis yang menjadi sumber perundangan umat Islam, tidak menyebut secara khusus mengenai Prosedur jenayah (Criminal Procedure). Al Quran dan hadis, sebaliknya, banyak menyebut mengenai Penal Code (Kanun Kesiksaan) seperti jenayah Hudu, qisas dan takzir.

Namun begitu, Prosedure mahkamah Jenayah di sebut di banyak tempat di dalam Al Quran dan hadis dan di sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya dari aspek spirit dan tatacara ISA itu sendiri, ia sebenarnya bercanggah dengan Islam.

i) Sumber undang-undang

Adalah suatu yang diketahui bahawa sumber undang-undang Islam ialah Al Quran, hadis, Ijma’ dan Qiyas ulama. Kita tidak akan menyentung panjang mengenai perkara ini

ii) Keadilah sebagai satu perkara daruri.

Al Quran banyak menyentuh mengenai keadilan. Malah Islam itu sendiri sebenarnya membawa maksud keadilan dan itulah yang dicanangkan sejak dahulu lagi. Keadilan ini dijamin oleh Islam sepertimana tertulis di dalam surah Al Maidah ayat 8:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

iii) Prinsip Perundangan (Principle of Legality)

Untuk memulakan dengan Prinsip perundangan ini, prinsip “nullum crimen nulla poena sine lege” atau bermaksud tidak ada sesiapa boleh di jatuh hukum jenayah tanpa kehadiran undang-undang yang boleh menghukum pada masa perbuatan tersebut dilakukan adalah salah satu prinsip perundangan yang terdapat juga di dalam Islam.

Prinsip ini melindungi kita dari penyalahgunaan kuasa oleh para hakim (atau mana-mana pihak yang mempunyai kuasa terhadap undang-undang. Dalam kes ISA, Menteri dan Agong) dan memberi jaminan keselamatan kepada individu mengenai apa perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Di dalam Islam, kita tidak didatangkan dengan hadis atau ayat Quran yang menyebut secara khusus perkara ini. Tetapi, terdapat beberapa ayat yang menyebut mengenai prinsip ini. Allah berfirman:
“ Kita tidak akan menghukum sesuatu kaum sehinggalah kita mengutuskan seorang rasul” Al Qasas 28:59

Allah swt sendiri yang mempunyai pengetahuan melangkaui langit dan bumi sendiri bersikap adil sehinggakan tidak akan menghukum sesuatu kaum itu sehingga setelah di hantarkan utusan kepada mereka bagi menyampaikan.

Allah juga berfirman: “Allah telah memaafkan apa yang telah berlalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, nescaya Allah akan kembali menyiksanya.” Al Maidah: 95.

Secara dasarnya ayat-ayat ini membawa maksud bahawa tidak ada hukuman tanpa kewujudan undang-undang yang boleh menghukum kesalahan tersebut.*

*Muhammad S a l im a l - ‘Awwa , The basis of Islamic Penal Legislation, in: Mahmoud Cherif Bassiouni (ed.), (note 3), 149-169, (134); Abdal-Madjid Mahmud a l -Ma t l u b , Al- asl bara’at almuttaham, in: Al-Muttaham wa-huququhu fi ash-shari‘a al-islamiya, Al-Markaz al-‘arabi lid-dirasat al-amniya wat-tadrib bi r-Riyadh (ed.), vol. I, 1986, 201-242; K ame l , supra note 3, 158 et seq.; H u s s e i n, supra note 2, 36 et seq.; Mohammad Hashim Kama l i , The Right to Personal Safety (Haqq al- Amn) and the Principle of Legality in Islamic Shari ‘a, in: Muhammad Abdel Haleem/Adel Omar Sherif/Kate Daniels (eds.), (note 2), 57-96, (69 et seq.).

iv) Prinsip Tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah

Di dalam undang-undang Hak asasi Manusia antarabangsa disebut: “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”
Prinsip ini bukannya satu prinsip yang bercanggah dengan Islam, malah sebenarnya ia menjadi satu perkara asas di dalam perundangan jenayah Islam itu sendiri.

Di dalam Islam, semua manusia di anggap suci dan bersih dari dosa bila dilahirkan. Prinsip ini berbeza dengan prinsip Original sin orang Kristian yang menganggap bahawa semua pada asalnya menanggung dosa nabi Adam. Dengan ini juga, seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibutikan sebaliknya. (Husain M i h r p u r , Sarguzasht-i ta ‘zirat, Madjalla-yi kanun-i wukala 148/149 (1989), 13-66.)

Konsep ini juga selari dengan konsep istishab yang membawa maksud bahawa anggapan di dalam undang-undang pembuktian (law of evidence) bahawa keadaan sesuatu perbuatan yang telah wujud pada masa lampau akan terus wujud sehingga perubahan telah dibuktikan.

Konsep ini membawakan kita kepada prinsip seterusnya.

v) Beban pembuktian (onus of proof) ke atas pendakwaraya

Undang-undang barat meletakkan bahawa seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya kerana beban pembuktian (onus of proof) terletak di atas bahu pendakwaraya untuk membuktikan tertuduh bersalah dan bukannya terletak pada tertuduh untuk membuktikan dia tidak bersalah. Prinsip barat terhadap perkara ini ialah “He who alleges, asserts” – “Dia yang menuduh, membuktikan”.

Prinsip Islam juga begitu. Rasullulah saw menyebut perkara ini:

“Beban pembuktian adalah ke atas mereka yang membuat tuduhan, sementara itu sumpah pula kepada mereka yang menidakkannya” (Mohammad Hashim Kama l i , The Right to Personal Safety (Haqq al-Amn))

Prinsip undang-undang barat ialah: “Lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah, dari menghukum seorang yang bersalah.” Prinsip ini selari dengan hadis rasullulah saw dan pesanan baginda kepada para hakim agar member perhatian kepada kes yang menimbulkan keraguan. Sabda baginda: “Elakkan menjatuhkan hukuman hudud berdasarkan sangkaan atau keraguan dan sekiranya tertuduh mempunyai jalan keluar, bebaskan dia. Adalah lebih baik untuk pemerintah mengampunkan secara tidak sengaja dari menghukum secara tidak sengaja (ie menghukum yang tidak bersalah)” (Hussian Ibid)

vi) Prinsip Tertuduh Berhak Membela Diri

Salah satu prinsip yang penting di dalam satu perbicaraan yang adil adalah prinsip pembelaan diri. Di dalam Islam, prinsip pembelaan diri tidak disenaraikan secara khusus sebagai salah satu prinsip prosedur Jenayah, tetapi ia di sebut secara jelas di dalam Al Quran dan as Sunnah menjadikan ia satu prinsip keadilan yang tidak boleh dianggap mudah.

Satu peristiwa di mana Nabi saw memberikan kuasa sebagai gabenor kepada Ali r.a dan berkata kepadanya: “wahai Ali, orang ramai akan datang kepadamu untuk mendapatkan keadilan. Sekiranya dua orang datang kepadamu untuk mendapatkan nasihat, jangan memutuskan untuk seorang lagi sebelum kamu mendengar perkara yang sama dari satu pihak lagi. Ia lebih baik untuk keadilan jelas kepadamu dan untuk kamu mengetahui apa yang benar.” (Awad M. Awa d , The Rights of the Accused under Islamic Criminal Procedure, in: Mahmoud Cherif Bassiouni (ed.), (note 3), 91-107, (97).)

Juga peristwa yang saya apabila khalifah umar dikhabarkan member nasihat kepada beberapa orang hakim dengan berkata: “Sekiranya seseorang yang telah dibutakan matanya oleh orang yang lain datang kepadamu (meminta putus hukuman), jangan kamu memutuskan sehingga pihak yang satu lagi hadir. Kerana mungkin orang yang satu lagi telah dibutakan kedua matanya. (Awad)

Salah satu aspek di dalam pembelaan diri ialah hak tertuduh untuk bercakap atau terus berdiam diri. Ini juga hak yang terdapat di dalam Criminal Procedure Code Malaysia. Ini juga merupakan pendapat secara umumnya ulama Islam yang mana tertuduh tidak diwajibkan bercakap ketika di hadapkan di mahkamah dan sekiranya dia hendak mengaku bersalah, dia mestilah melakukannya tanpa sebarang tekanan.(Awad) Prinsip ini juga di amalkan di Malaysia dimana sebarang pengakuan mestilah bebas dari unsur ugutan, tekanan dan janji-janji. (Awad)

Majoriti ulama juga menolak pengakuan hasil daripada penderaan/penyiksaan (Taha Djabir A l - ‘Alwa n i , Huquq al-muttaham fi marhalat at-tahqiq, Al-Markaz al-‘arabi lid-dirasat al-amniya wat-tadrib bi r-Riyadh (ed.), (note 4), vol. I, 15-50, (42 et seq.); Ahmad Abdallah a l -Ha l i f a , Al- I‘tiraf au al-iqrar ghair al-iradi, Al-Markaz al-‘arabi lid-dirasat al-amniya wat-tadrib bi r-Riyadh (ed.), (note 4), vol. II, 87-126, (102 et seq., 116 et seq.); Kama l i supra note 4, 81 et seq.) berdasarkan kepada hadis “Allah akan menyiksa sesiapa yang mendera orang lain” (Awad)

5. FAQ mengenai ISA

S: Polis mengatakan mereka telah mempunyai bukti kukuh untuk menahan penjenayah di bawah ISA. Bukankah ini cukup untuk menjustifikasikan tahanan di bawah ISA?

J: Kalau ada bukti kukuh, kenapa tidak di dakwa?


S: ISA adalah untuk jenayah yang belum dilakukan, tetapi polis mempunyai syak yang kuat ia akan berlaku berdasarkan siasatan yang ada. Bukankah ini suatu perkara yang membolehkan ISA?

J: Syak semata-mata tidak membolehkan seseorang itu didapati bersalah. Sekiranya terdapat bukti yang kukuh, maka dakwalah mereka di mahkamah yang adil. Kenapa takut untuk mendakwa mereka kalau bukti yang dimaksudkan sudah cukup.

S: Terdapat satu hadis di mana nabi membenarkan ISA berdasarkan kes usaib bin Haidir. Bukankah ini justifkasi ISA?

J: Ingin saya tegaskan bahawa saya tak menjumpai hadis tersebut di dalam kitab hadis bukhari, Muslim ataupun Muwatta. Penulis tidak menyatakan di mana hendak mencari hadis tersebut. Ini kerana untuk dijadikan sumber hukum, hadis tersebut mestilah satu hadis yang sahih.

Tetapi, hanya sebagai satu perbincangan, katakanlah hadis tersebut sahih. Terdapat beberapa kepincangan di dalam pendapat tersebut.

Pertama, hadis tersebut bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang lain menggesa agar didengari pendapat kedua-dua pihak.

Kedua, hadis tersebut tidak habis diriwayatkan. Apa terjadi selepas itu? Berapa lama lelaki tersebut di tahan?

Ketiga, peristiwa ini, kalau benar-benar berlaku, menjadi hujah kepada tahanan reman dan bukannya tahanan tanpa bicara.

Dan yang terakhir sekali, sekiranya peristiwa ini benar, kita boleh mengkhususkan hadis ini kepada nabi saw kerana baginda mendapat wahyu dari Allah swt secara terus bagi menjamin keselamatan baginda. Berbeza dengan diri kita yang tidak menerima wahyu. Kaedah ini digunapakai oleh ulama agar membezakan sunnah baginda sebagai seorang nabi dan sunnah baginda sebagai manusia biasa.


S: Bukankah tahanan reman, tahanan tanpa jamin sebelum perbicaraan dan ISA itu sama?

J: Seksyen 28 CPC dan Artikel 5(5) Perlembagaan Malaysia memberi peruntukan agar tertuduh dibawa kehadapan majistret sekiranya dia hendak di tahan sehingga 24 jam. Seksyen 117 CPC juga menyediakan ruang bahawa memberi jaminan bahawa maksima bagi tahanan reman ialah 14 hari. Kemudian polis dan pendakwaraya hendaklah memutuskan sama ada hendak mendakwa atau pun membebaskan tertuduh.

Berbeza dengan ISA, akta ISA membenarkan OKT di tahan tanpa diberikan tarikh bila dia akan dibicarakan dimahkamah yang adil.

S: Adakah terdapat alternative kepada ISA? Adakah undang-undang Malaysia tidak mencukupi untuk menghadapi penjenayah?

J: Sewaktu perbincangan dengan seorang rakan yang tidak pasti mengenai undang-undang ISA, beliau bertanya “Apakah akan pincang Negara kita sekiranya akta ISA tidak ada? Apakah undang-undang Negara tidak cukup menghadapi penjenayah Negara kita? Adakah tidak ada alternative lain?”

Persoalan-persoalan ini saya simpulkan di dalam satu jawapan.

Undang-undang Negara kita sudah cukup menghadapi penjenayah pemberontakan atau jenayah berat yang lain.

I. Fasal VA Penal Code (PC – Kanun Kesiksaan) menyentuh mengenai Konspirasi Jenayah.
II. Fasal VI PC pula menyentuh dari seksyen 121 sehingga seksyen 130A mengenai Jenayah Menentang Negara (Offence Against the State).
III. Fasal VIA di tambah kemudian untuk kesalahan Jenayah Teroris (Offence Relating to Terrorism) dari seksyen 130b sehingga seksyen 130r dan ditambah pula dengan
IV. Fasal VII mengenai “Kesalahan Berkaitan dengan Pasukan Beruniform” (Offence Relating to Armed Forced). Adakah ini tidak cukup untuk melindungi Negara dari pemberontak dan penjenayah perang?
V. Malah kita juga mempunyai undang-undang untuk menahan mereka yang belum lagi melakukan jenayah tetapi telah merancang dan hampir melakukannya. Ini di namakan sebagai undang-undang Cubaan Jenayah atau Attempted law yang termaktub di dalam s511 Penal code (Act 574).
VI. Begitu seksyen 130t di bawah akta yang sama di bawa Fasal VIA yang membolekan cubaan menangkap mereka yang merancang melakukan jenayah atau cuba melakukan jenayah tetapi tidak berlaku seperti yang di kehendakinya.

Ini membawa maksud, seseorang yang telah merancang untuk melakukan jenayah atau cuba untuk melakukan jenayah boleh di tahan di bawah Penal code dan Criminal Procedure code. Sekiranya sabit, OKT boleh di jatuhkan hukuman mengikut akta-akta yang sedia ada dan mengikut prosedur jenayah biasa.

Jadi, apa bezanya dengan ISA? Bezanya, di bawah undang-undang di atas, anda mempunyai hak seperti mana kes jenayah biasa, yakni untuk didengari di dalam mahkamah yang adil, di wakili oleh peguam dan juga di bentangkan kes jenayah seperti procedure biasa.

S: Kemudian seorang rakan bertanya: “kalau dia pandai mengupah lawyer yang hebat, mesti dia akan terlepas?”


J: sekiranya satu bukti itu kukuh dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tidak kira sehebat mana seorang peguam itu, dia tidak akan dapat mengubah apa-apa hakikat. Ini kerana kita kena ingat bahawa seorang hakim juga mempunyai pengalaman dan pengetahuan undang-undang standing dan ada yang lebih hebat dari mana-mana peguam.

Kebanyakan kes terlepas bukan semata-mata kerana kehebatan peguam. Mereka terlepas juga bukan kerana kepincangan undang-udang dalam kebanyakan kes. Tetapi, dalam kebanyakan kes tidak kepatuhan kepada peraturan dan procedure penahanan ataupun pembuktian yang tidak cukup menyebabkan OKT tidak didapati bersalah dalam mahkamah. Untuk memahami maksud saya, lihat cerita CSI di rangkaian AXN Astro.

Di sini kita jelas bahawa dalam kes biasa sekalipun pihak polis boleh melakukan kesilapan dalam penyiasatan. Apa yang menjamin bahawa ISA tidak terlepas dari menahan orang yang tidak bersalah dan lebih teruk tanpa bicara?

S: “Tetapi menurut satu cerita, memang orang yang ditangkap tersebut didapati mempunyai senjata merbahaya dan terdapat banyak bukti ke atas mereka untuk di tahan di bawah ISA”

J: Kalau betul ada bukti kukuh, maka dakwa lah mereka. Ini kerana bagi saya amat merbahaya membiarkan seorang yang benar-benar bukti kukuh pemberontakan telah ada pada mereka tetapi dibiarkan ditahan bertahun-tahun di bawah ISA kerana undang-undang pemberontakan memperuntukkan hukuman mati kepada pemberontak.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembebasan beberapa tahanan di bawah ISA yang dikatikan dengan JI. Bagi Dato Seri Najib, ia adalah satu “gula-gula” untuk meredakan rakyat tentang polisi barunya setelah memegang tampuk pemerintahan. Bagi Gerakan Mansuh ISA, ia adalah satu kemenangan. Bagi saya, ia adalah satu tindakan yang kurang bijak dan merbahaya. Kenapa?

Kalau benar mereka yang ditahan ini mempunyai bukti kukuh pengikut JI, mereka sebenarnya amat merbahaya. Maka, kalau benar ada bukti dakwa mereka dan sekiranya sabit kesalahan mereka boleh di jatuhi hukuman mati. Sekarang kita tidak akan tahu sama ada mereka benar-benar bersalah atau tidak.

Ini kerana tidak ada pembuktian dilakukan di mahkamah yang adil sebagaimana yang sepatutnya di lakukan. Pelik juga kerana mereka ditahan lebih dari 2 tahun atas dasar “ada bukti” telibat dalam jenayah pemberontakan, tetapi kemudian boleh dibebaskan. Kenapa tiada dakwaan? Mana bukti-bukti yang dikatakan wujud tersebut? Bukankah ini suatu tindakan merbahaya membebaskan seseorang yang didapati ada “bukti” sebagai pemberontak ke atas mereka begitu sahaja? Apakah mereka benar-benar pemberontak merbahaya sehingga selayaknya ditahan di bawah ISA? Kita tidak akan tahu kerana tidak ada pembuktian dimahkamah dilakukan.

Bibliografi:

1. Akta ISA
2. ESCAR
3. Criminal Procedure Code
4. Penal code
5. Perlembagaan Malaysia
6. Tulisan Ust Ali Muda: ISA dari perspektif Islam
7. Tulisan sdr MOHD KHAIRUL AZAM ABDUL AZIZ. Presiden Gabungan Graduan Melayu Muda (GGMM).
8. Al quran dan buku-buku hadis
9. Nota Certificate Legal Practice (CLP)
10. Banyak lagi buku yang saya lupa nak ambil tajuk dan penulis.*

WALLAHUALAM
TOK JANGGUT

No comments:

Post a Comment